ОБЩИ УСЛОВИЯ


                                                          ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТЪРГОВИЯ И ДИСТРИБУЦИЯ

 

                                              прилагани от фирма „АС-МЕГА-А.А-М.А-Г.АНДОНОВА“ в търговските    

                                                            взаимоотношения с нейните клиенти и партньори
Раздел 1. Базови понятия


Чл. 01.Настоящите „Общи условия за търговия и дистрибуция“ се прилагат от всички търговски служители на фирма „АС-МЕГА-А.А-М.А-Г.АНДОНОВА“  в търговските взаимоотношения с нейните клиенти и партньори, като представлява набор от предписания и определят рамките на основния ангажимент, който фирмата поема при осъществяване на търговска сделка с неин клиент или партньор. Тези „Общи условия“ могат да се прилагат и успоредно с други писмени споразумения, по които фирма „АС-МЕГА-А.А-М.А-Г.АНДОНОВА“  е първа страна. По надолу за краткост просто се нарича „Общи условия“.


Чл. 02.Понятията определени в този член на „Общите условия“ следва да се разбират по дефинирания тук начин за целите на тълкуването и прилагането на предписанията по-надолу. Това важи без граматическата форма с която са употребявани (членувани, спрегнати, склонени и т.н.). 


  •Фирма: Фирма „АС-МЕГА-А.А-М.А-Г.АНДОНОВА“  (ИН:835037338). 


  •Клиент:Физическо или юридическо лице, което е влязло в търговски взаимоотношения с Фирмата, чрез закупуване на стоки от търговското ѝ портфолио.


  •Търговски обект: площта на обособено пространство, в рамките на което клиент на фирмата извършва продажби на стоки към потребителите.


 •Обслужващ офис: офиса на Фирмата, който извършва организацията на дейностите по дистрибуцията и търговията.


 •Обслужващо лице:служител или работник на Фирмата, който пряко осъществява контакт по въпросите на търговията и дистрибуцията. 


Раздел 2. Условия за прилагане на „Общите условия“


Чл. 03.„Общите условия“ се прилагат от агентите на Фирмата („ексван“ и „приселс“) в следните случаи: 

       (i)При започване на работа с нов клиент;

       (ii)При осъществяване на дейности с клиенти на фирмата, с който няма подписани други споразумения. 


Чл. 04. „Общите условия“ се прилагат от шофьорите, осъществяващи разнос на стоки, по предварително набрани заявки. 


Чл. 05.„Общите условия“ се прилагат като част от други споразумения, когато това е посочено в самите споразумения. Ако не е посочено друго клаузите на индивидуалните споразуменията имат предимство пред разпоредбите на „Общите условия“.


Чл. 06.„Общите условия“ не делегират на агентите допълнителни права за изпълнение на поетите тук ангажименти. Всички ангажименти определени в „Общите условия“, за които агентите нямат права се отнасят за изпълнение към търговските ръководители.


 Чл. 07.Ако клиент желае да осъществи търговска дейност с фирмата при условия различни от „Общите условия“ това става с писмено разрешение от търговския ръководител (супервайзoр, Регионален Мениджър продажби, Директор Маркетинг, Главен Счетоводител).


Чл. 08.Общите условия не важат, за лица които нямат право да упражняват търговска дейност от името на Фирмата и не са изрично упоменати в предписанията на самите условия.


Раздел 3.Общи условия


Чл. 09. Фирмата извършва търговия със стоки и дистрибуция до вратата на търговските обекти посредством собствен или нает транспорт.


Чл. 10.Фирмата обслужва своите клиенти посредством служителите и работниците от нейните офиси, като обслужващия офис и обслужващото лице за отделните търговски обекти на всеки клиент се избират от страна на фирмата по определени от самата нея критерии.


Чл. 11.Фирмата обслужва само онези клиенти и само онези нейни търговски обекти, които отговарят на фирмената мисия, цели и стратегия.


Чл. 12.Начинът на приемане и изпълнение на заявките за всеки конкретен търговски обект се определя от изградената фирмена система и информацията за тях се предоставяна клиента при започване на търговски взаимоотношения, както и периодично в процеса на работили инцидентно при настъпване на значими промени в обстоятелствата.


Чл. 13.Фирмата предоставя на клиента стоки от търговското си портфолио в асортимент и количество по желание на клиента при следните ограничения:

         i.Размерът на поръчаното количество не може да надвишава наличното количество стока в обслужващия офис;

        ii.Паричния еквивалент на общото задължени на клиента формиран или преоценен към валута Евро, не може да надвишава определения максимален кредитен лимит;

        iii.Ако не е договорено друго, базовия кредитен лимит се счита за €25,00 (двадесет и пет Евро) или на еквивалента им в евро по курса на БНБ към датата на доставката.


Чл. 14. Фирмата подава стоките от портфолиото си по цени, определени по решение от нейното ръководство, но всички сделки се остойностяват към датата на тяхното сключване (поръчаната стока), а не към датата на физическото им сключване.

 

Чл. 15. Фирмата извършва доставки на стоки с единна по форма транспортна и търговска документация: стокова разписка или фактура.


Чл. 16. Фирмата предоставя на клиента доставените стоки с опис по асортимент с посочени количества от всяко изделие. Рекламации по отношение на опаковката, външния вид и в видимото състояние се приемат само в момента на предаване на стоката. За приетите от клиента стоки фирмата счита, че те са били във видимо добро състояние и търговски вид, позволяващ реализация към потребителите.


Чл. 17. Фирмата осъществява контрол на сроковете на годност само на изложените в търговския обект стоки, доставени от фирмата във видимо добро състояние и търговски вид, позволяващ реализация към потребителите.


Чл. 18. Фирмата не предоставя средства за подобряването на излагането на стоките в търговските обекти, - стелажи стоящи на земя, стелажи стоящи на регал, стелажи за касови места и др.


Раздел 4. Общи условия по разплащане


Чл. 19.Всички суми, формиращи задължения по сделките са с начислено ДДС.


Чл. 20.Всички финансови задължения са с предварително определен падеж.


Чл. 21.Задълженията се уреждат в установения срок и по договорения начин, посочен в стоковата разписка за всяка конкретна доставка.

Чл. 22.Прихващания за насрещни задължения става с предварително оформен и двустранно подписан протокол за прихващане.


Чл. 23. Максималния срок за разсрочване на задължения по зареждане, в рамките на които фирмата няма претенции за пропуснати ползи, е 7 календарни дни.


Раздел 5.Ангажименти по качество


Чл. 24. Фирмата предоставя при поискване декларации на производител, потвърждаващи качеството и годността на стоките при спазване на посочените на опаковките условия за съхранения.

Чл. 25. Фирмата не предоставя безусловни гаранции на по качеството на услугата „дистрибуция“ освен когато: 


       i.Клиентът е поел ангажимент за плащане без отлагане срещу гарантирани доставки.

       ii.Клиентът е поел ангажимент за постигане на целеви изплатен стокооборот срещу гарантирани доставки.

       iii.Клиентът е поел ангажимент за поемане на целия технологичен брак срещу гарантирани доставки.


Чл. 26. Фирмата поема загуби от технологичен брак, съобразно произхода му:

 

        т. (1) В случай на повредена стока преди предаване във владеене на клиента100% от размера на брака срещу рекламация в момента на доставката.


        т. (2) В случай на изтичане на срока на годност ; само с предварителна писмена уговорка.


         т. (3) В случай на лошо съхранение: 0%. 


Чл. 27.Фирмата предоставя при поискване допълнителни предписания за съхранение и излагане на стоките, с цел недопускане на брак от неправилно съхранение.


Раздел 6.Заключителни клаузи


Чл. 28.Общите условия важат от момент на тяхното утвърждаване от управителя на фирмата.


Чл. 29.При сключване на нова сделка се прилагат актуалните Общи условия към датата на сделката, осен в случаите когато те са част от друго писмено споразумение.


Чл. 30.Търговските агенти осведомяват клиентите за настъпилите изменения в „Общите условия“. 
        

                                                                                                     Contact information: 7700,Turgovishte, Bulgaria mobile: +359 60 164 114

                                                                                                             e-mail: as_mega@abv.bg, www.as-mega.com